Anne Madsen, Socialdemokratiet, og Linda Nielsen, SF ønsker følgende sag på næstkommende økonomiudvalgsmøde den 11.03.20. De ønsker status på omfartsvejen ved Tersløse:

Et flertal i Byrådet har truffet politisk beslutning om at afsætte 47 millioner kroner til omfartsvejen, heraf ca. 10 millioner til cykelsti. Det er den sidste politiske beslutning der er truffet vedrørende omfartsvejen.

Ud fra pressemeddelelsen af 19.11.19, samt borgmesteren udtalelser til pressen, så er det vores indtryk, at der er indgået et politisk forlig vedrørende omfartsvejen og at det derfor ikke er beslutningen om at afsætte 47 mio. til omfartsvejen og cykelstien, der pt. arbejdes ud fra.

Forliget er indgået, uden forhandling eller drøftelser med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, i november 2019 af partierne, Konservative, Venstre, Dansk Folkeparti og De Radikale.

I pressemeddelelsen står der blandt andet:
”Vi er naturligvis kede af, at vi ikke kan etablere omfartsvejen som planlagt. Men vi må se på, hvad der er realistisk i forhold til Sorø Kommunes samlede økonomi og likviditet.
Partierne bag aftalen om omfartsvejen har besluttet at iværksætte en borgerinddragelsesproces med fokus på at øge trafiksikkerheden i Tersløse og ved Holbergskolen. Partierne ønsker desuden at fremskynde udviklingen af Pilegårdstrekanten med fokus på muligheden for at lede trafikken via Stenlille til motorvejen og Sorø.”

Pressemeddelelsen er flere gange fulgt op af udtalelsen: ”Vi er enige om at sætte etableringen af omfartsvejen ved Tersløse på hold”.

Politiske forlig skal normalt effektueres gennem behandling i de demokratisk valgte organer. For en kommune er det fagudvalg og byråd.

Vi ser det som et demokratisk problem, at der ageres efter et politisk forlig, hvor hverken borgerne eller oppositionen i byrådet har kendskab til forligsteksten.

Vi vil anbefale, at det politiske forlig udmøntes i en sag på byrådets dagsorden, således at der kan blive åbenhed omkring forliget.

Der foreligger pt. ikke byrådsbeslutning om en borgerinddragelsesproces om trafiksanering eller om en fremskynding af udviklingen af Pilegårdstrekanten.

Det er uhørt, at Kommunens Forvaltning sættes til at arbejde ud fra et politisk forlig, som ikke er blevet udmøntet ved en behandling i byrådet og hvor der derfor heller ikke foreligger en bevillingsberigtigelse. Det er byrådet, der i åbenhed skal træffe beslutning om hvad Forvaltningen skal arbejde med.

Det betyder endvidere, at vi reelt ikke kender kommunens økonomi. Det er usikkert, hvad den fremskrevne likviditet reelt er.

Kommunens likviditet bliver opgjort og forelagt økonomiudvalget hver måned. Likviditeten er beregnet og fremskrevet ud fra, at der skal bruges 47 mio. på omfartsvej og cykelsti. Der tilføjes hver måned flg. bemærkning til likviditeten:

”Som nævnt i beregningen vedrørende november og december 2019 er de nye oplysninger vedrørende anlæg af omfartsvej, ikke indarbejdet i likviditeten.”

Vi indstiller derfor, at det politiske forlig udmøntes i en sag på byrådets dagsorden snarest.

Del på sociale medier