Indlæg af Niels Hilker, formand for DN i Sorø.

På vegne af DN Sorø vil jeg på Sorø Byråds møde den 27. marts 2019 stille følgende begrundende spørgsmål: Hvad er Sorø Kommunes plan for at arbejde videre med de mange gode konkrete forslag, som efter Vision 2022 processen blev samlet i idékataloget?

Baggrunden for spørgsmålet er, at der i forbindelse med Vision 2022 blev samlet en lang række gode konkrete idéer, som hver for sig understøtter FNs bæredygtighedsmål. I DN Sorø har vi af gode grunde mest fokus på de forslag, som vedrører natur, miljø og klima. I kraft af deres konkrete indhold er forslagene efter vores opfattelse et meget værdifuldt resultat af engagement og involvering af borgere og foreninger.

I DN Sorø frygter vi imidlertid, at idékataloget er en slags parkering, hvorfra der sjældent eller aldrig bliver udkørsel. En række af vores høringsforslag er indtil videre placeret i idékataloget. Det drejer sig f.eks. om idéen med:
– at indarbejde naturen som element og væsentlig ramme i vores politikker, strategier og handleplaner for hhv. demens, psykosociale indsatser, handicappede, sundhedsfremme og forebyggelse.
– at skabe mulighed for, at naturen bruges i såvel sundhedsfremme, forebyggende og helbredende øjemed.
– at knytte en strategi- og handleplan til Naturkvalitetsplanen.
– at sætte fokus på biodiversitet, når vi plejer offentlige arealer, fx ved at udvikle flere “Vild med Vilje-arealer.
– at revidere indkøbs- og udbudspolitikken, så den i højere grad vægter miljømæssig bæredygtighed som betydende parameter.
– at etablere en grøn udviklingsstrategi på tværs af offentlige og private aktører.

Vi er derfor meget interesseret i at blive klar over, hvilken skæbne vores og alle de andre gode høringsforslag har i vente.

Niels Hilker.