Sorø Byråd vedtog den 20. november 2019 kommuneplanen endeligt, fremgår det i en pressemeddelse fra Sorø kommune.

Ved vedtagelsen af Sorø Kommuneplan 2019-2030 blev det besluttet at indarbejde en række ændringer i forhold til kommuneplanforslaget, som har været fremlagt i offentlig høring fra den 4. juni til den 3. september 2019.

I hvidbogen er der en gennemgang og vurdering af de høringssvar, der indkom i høringsperioden. Derudover indeholder den en redegørelse for de ændringer til kommuneplanforslaget, som byrådet har vedtaget.

Miljøvurdering

Sorø Kommune har foretaget en miljøvurdering af kommuneplanforslagets påvirkning af miljøet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (jf. Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Retsvirkninger

Retsvirkningerne af en kommuneplan er ifølge planlovens § 12 stk. 2 og 3:

Stk. 2. Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen

Stk. 3. Inden for byzoner og sommerhusområder kan kommunalbestyrelsen modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelser i kommuneplanens rammedel. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Klagevejledning

Den endelige vedtagelse af kommuneplanen kan i henhold til planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, (jf. lovbekendtgørelse nr.  287 af 16 april 2018) påklages til Planklagenævnet inden 4 uger fra annonceringen den 17. december 2019.

Der kan kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed.

Desuden kan byrådets miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) påklages til Planklagenævnet jf. miljøvurderingslovens § 48 stk. 2.

Der klages via Planklagenævnets klageportal, hvor der kan findes yderligere vejledning på Planklagenævnets hjemmeside. Klageportalen ligger på Borger.dk og Virk.dk. Der logges på Borger.dk eller Virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Sorø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Sorø Kommune i Klageportalen.

Før en klage behandles, skal der betales et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/foreninger. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Sorø Kommune på email: plan@soroe.dk, der herefter videresender anmodningen til Planklagenævnet. Nævnet træffer afgørelse om, hvorvidt de vil imødekomme din anmodning.

Hvis du ønsker at indbringe afgørelsen om kommuneplanen for en domstol, skal retssagen være anlagt inden 6 måneder efter den offentlige bekendtgørelse af afgørelsen (annonceringen den 17. december 2019), jf. § 62, stk. 1 i planloven

For mere information klik her.