Sådan ser kulturmiljøet omkring Tersløsegaard ud i dag. Lige her skal vejen gå igennem…
Foto: Tersløsegaard

Planlov, miljøvurderingslov og forvaltningsret tilsidesat, da byrådets flertal stemte vejplan ved Tersløsegaard igennem. Nu forlanges beslutningen ophævet.

Inhablitet, manglende miljøvurdering og interessekonflikter i forvaltningen kendetegner Sorø kommunens behandling af planen om en ny vej ud for Tersløsegaard. Det påpeger HolbergMuseet i en klage til Planklagenævnet. Derfor forlanges byrådets vedtagelse nu ophævet. Det var onsdag den 18. september det borgerlige flertal ved en kampafstemning i byrådssalen vedtog den lokalplan, der bestemmer vejføringen gennem det beskyttede kulturmiljø ud for Holberghaven. Vejen skal anlægges for 47 mio. kr. og forventes trafikeret af 4400 biler dagligt.

Klagen er udarbejdet af en juridisk ekspert fra landinspektørfirmaet Mølbæk A/S. Den vedrører de retlige mangler ved kommunens behandling af lokalplanen. Lige siden byrådet for tre år siden afslørede sin plan om anlæg af den ny vej, har Tersløsegaard energisk protesteret. I flere høringssvar har man påpeget, hvordan vejen vil være ødelæggende for miljøet omkring Holbergs fredede herregård. Den ny aktuelle klage er indgivet i samarbejde med flere andre lodsejere langs den planlagte 2,1 km. lange vej.

To inhabile byrådsmedlemmer
Selve den mest lidenskablige forkæmper for vejprojektet viser sig ifølge klagen at have været inhabil i sagens behandling. Det er det konservative byrådsmedlem, tidligere borgmester i Dianalund kommune, Per Hovmand. Han er nemlig samtidig formand for Dianalund Vandværk, som i høj grad berøres af vejen. Den skal føres lige igennem en drikkevandsboring. Derfor skal en ny boring foretages med økonomiske konsekvenser for vandværket. Per Hovmand erkendte sin inhablitet på byrådsmødet i sidste måned og gik uden for døren, da der blev stemt om lokalplanen. Men han har deltaget i flere tidligere politiske behandlinger af sagen, senest i april i år, selvom han var ligeså inhabil dengang.

Også partifællen Mogens Schwensen må anses for inhabil, påpeges det. Han er nemlig samtidig medlem af bestyrelsen for Tersløsegaard, der jo er part i sagen. Her bestemmer Forvaltningsloven, at der er tale om inhabilitet.

Interessekonflikter hos embedsmændene
Ikke nok med at byrådsmedlemmers habilitet kan betvivles. Også i kommunens embedsværk har der været problemer med at overholde lovgivningen. Den sagsbehandler, der har stået for planarbejdet, har samtidig foretaget miljøscreeningen. Men det må man ikke ifølge Miljøvurderingsloven, for det er meningen at rollen som planlæggende bygherre skal adskilles fra den uafhængige miljøscreening. Ovenikøbet bærer den foretagne miljøscreening præg af et politisk motiveret ønske om at nå frem til, at en egentlig miljøvurdering var unødvendig, fremhæves det i klagen. Man har bl.a. undladt at medtage en lille sø, som er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, og der blev heller ikke foretaget tilsyn med hvilke dyrearter, der lever ved søen og et bevaringsværdigt dige i dens nærhed.

Beslutningen om ikke at foretage en miljøvurdering er en alvorlig fejl, mener Tersløsegaard. For det strider mod formålet med Miljøvurderingsloven, som netop er at sikre grundlæggende viden om de konsekvenser, det medfører når man anlægger en vej gennem et beskyttet kulturmiljø. ”En sådan viden tilvejebringes ikke ved blot at screene planen”, fastslår klagerne og konkluderer:

”Vedtagelsen af lokalplanen må ophæves og sagen hjemvises til fornyet behandling.”.