Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

Enhedslisten har igen, igen, igen formået at hidse Gert Jørgensen op. Denne gang handler det om den almene sektor i Sorø Kommune, hvor vi fra Enhedslistens side gjorde opmærksom på, at Sorø Kommune handlede ulovligt med godkendelsen af Sorø Boligselskabs salg af deres bygning på Rådhusvej 4.

Den kommunale godkendelse af salget skete udelukkende administrativt, og ikke i Økonomiudvalget eller Byrådet, som det skal i henhold til almenlovgivningen. I den sidste ende, er det rent formelt kommunaldirektøren og Borgmesteren, der har overtrådt loven.

Gert Jørgensen mener, at det ”Ikke er ulovligt, at lade administrationen / Tilsynet træffe afgørelser, der efter reglerne i den kommunale styrelseslov ikke har økonomisk betydning for en kommune. Internt kan der så være en diskussion om, hvorvidt kompetencen var delegeret i denne sag. Men det er et mellemværende mellem kommunalbestyrelsen, administrationen og borgmesteren.”

Problemet er, at borgmester Gert Jørgensen ikke har ret!

I henhold til lov om almenboliglovens § 27 der præciserer at ”Afhændelse af en almen boligorganisations ejendom SKAL godkendes af kommunalbestyrelsen”

Uanset hvad Gert Jørgensen mener om love, så skal de overholdes og jo, det er et brud på loven, når man træffer afgørelser, der ikke lever op til det der står.
Fra Enhedslisten vil vi gerne gøre det helt klart – At når det handler om almene boliger, så overtrumfer styrelsesloven ikke almenboligloven.

Gert Jørgensen kan jo blot modbevise Enhedslistens påstand ved enten:
➢ At fremlægge dokumentation for at salget af Sorø Boligselskabs bygning på Rådhusvej 4 er godkendt af Økonomiudvalget eller af Byrådet
➢ Eller fremlægge dokumentation for, hvornår beslutningen om at ændre administrationsgrundlaget, så kompetencen til at godkende salg af boligselskabets bygninger, er allokeret til forvaltningen / administrationen er truffet

Problemet er, at hvis ingen af de to ting er sket, så har Sorø ganske enkelt overtrådt almenboliglovens § 27 og har dermed brudt loven, som Enhedslisten hele tiden har pointeret.