Af Bo Mouritzen, medlem af byrådet For Enhedslisten i Sorø.

Man kunne ønske, at det ikke var nødvendigt at nævne PCB og bly i en sammenhæng, der handler om vores grundvand.

Alligevel blev det et tema på det seneste byrådsmøde, da byrådet drøftede hvad der skal ske med de 5600 tons PCB forurenede brokker, der er blevet solgt til Sjællands Lastvognsophug (herefter SLO).

Bly blev ikke nævnt af andre end Enhedslisten, og det var der så meget andet der heller ikke gjorde.

Enhedslisten opfatter flere forhold som bekymrende:

  • at et flertal i Sorø byråd bestemmer, at PCB forurenet materiale skal graves ned og indbygges. Det hører med til historien, at den oprindelige miljøgodkendelse fra oktober 2014 udløb i oktober 2017 og ikke kan forlænges, fordi der den 1. januar 2017 trådte en ny restbekendtgørelse i kraft. Med de nye regler må bygge- og anlægsaffald med et PCB-indhold på mere end 2 mg/kg ikke bruges til bygge- og anlægsarbejder.
  • at den ene af de prøver, der blev udtaget af det uafhængige analysefirma Golders, indeholdt 41 mg PCB/kg, hvilket er en mere end 400 % overskridelse af miljøgodkendelsen. Flertallet i byrådet finder det tilsyneladende acceptabelt, at 10 % af materialet hos SLO er mere forurenet end forudsat i kommunens oprindelige godkendelse. Hvis udgangspunktet er de nugældende og mere restriktive regler fra 2017 om 2 mg/kg, er det 20 % af materialet, som det ikke er miljømæssigt forsvarligt at indbygge, og som alligevel bliver det.
  • at ejeren af SLO til Sjællandske (7. januar 2018) har pointeret, at materialet indtil videre ligger oven på jorden uden overdækning og uden membran til at beskytte mod nedsivning.
  • at der må indbygges materialer med et maksimalt indhold af bly på 2500 mg/kg hos SLO. Hvordan kan vi forsvare overfor vores børn og børnebørn, at vi graver bly ned?
  • at flertallet af medlemmerne i byrådet tilsyneladende mener, at nedriveren gjorde et godt nok stykke arbejde i relation til første fase af nedrivningen. Dette på trods af at den uafhængige rapport fra Golders kritiserer nedriveren voldsomt. Ifølge rapporten er afrensningen ikke i orden, for eksempel er der overflader, maling og malingsrester, der ikke er blevet afrenset, på trods af at afrensning burde være foretaget, ligesom der mangler egenkontrol.

Det konkluderes, at det PCB forurenede materiale næppe kommer under 10 mg/kg og derfor skal fjernes som farligt affald. Den officielle forklaring er, at der ikke må køres mere affald ud til SLO, fordi virksomheden ikke har skaffet sig af med det materiale der allerede er placeret der.

Det er Enhedslistens opfattelse, at dette kun er en halv sandhed. Den anden del af sandheden er, at det ikke er lykkedes at rense materialet i et omfang, så det kan placeres hos SLO.

Spørger man Bjernede Vandværk, er situationen meget mere alvorlig. Der er uenighed om, hvor grundvandsmagasinet ligger i forhold til det PCB forurenede materiale, der er placeret hos SLO.

Et konkret problem er, at der løber et dræn fra mosen ved SLO’s ejendom og ud til Tuel Sø. Drænet løber tværs over arealet med grundvandmagasinet og kan dermed lede forurenet vand hen til magasinet. Alligevel har et flertal i byrådet besluttet, at SLO skal have 6 måneder mere til at grave brokkerne ned. Dette på trods af, at SLO ikke har løst opgaven i løbet af de seneste 3 år.

For Enhedslisten handler alt dette ikke om, hvorvidt SLO eller Sorø kommune har ret. På det foreliggende grundlag er det Enhedslistens opfattelse, at miljøet – herunder grundvandet – bliver den store taber i et spil, der har stærke økonomiske undertoner.

Enhedslisten vil ikke være med til at spille russisk roulette med miljøet.