Af Helene Vadsten, kommunalvalgskandidat for Enhedslisten

Vi står midt i en naturkrise. Det er den ubehagelige sandhed, som vi har ignoreret alt for længe. Nu er det tid til handling!
Enhedslisten foreslår, at der nedsættes et naturudvalg, som kan rådgive Kommunalbestyrelsen. Derudover skal der laves en helhedsplan for kommunen, hvor der udpeges naturzoner. Udpegning af naturzoner skal ske i samarbejde med lokale interessenter, f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, Sorø Akademis Stiftelse, skovejere, lodsejere, og landmænd.

Vi skal samarbejde og udnytte hinandens viden, herunder landmandens store viden om den enkelte bedrift, så landmanden bliver en aktiv medspiller hen mod målet om et landbrug, der bidrager mere positivt til naturen.

Som det er nu mangler naturen plads. Enhedslisten vil arbejde for sikring af sammenhængende naturområder, og for genopretning af naturtyper, f.eks. vådgørelse af drænede vådområder, reetablering af åer og vandløb i deres oprindelige løb og skovrejsning. Vi vil genetablere biodiversitet i vej- og grøftekanter og i skovområder, samt afsætte områder til urørt skov. Det samme gælder for små naturtyper, som vandhuller, stendiger, gamle levende hegn og markskel.

Vi skal have mere vild med vilje i byer og haver, og kommunen skal assistere borgerne med formidling om naturtiltag man selv kan tage i sin egen have. Vi skal stoppe brug af sprøjtegifte på kommunale områder, og kommunen skal vedtage en strategi for at gøre kommunens egne indkøb grønnere.

Vi har meget smuk natur i Sorø Kommune, men det skal ikke være en sovepude. Vi kan få mere og vildere natur, hvis vi løfter i flok.