På vegne af Lynge Lokalråd fremsendes hermed høringssvar til Lokalplansforslag SK 60 Rørstensgården.

Lokalplansforslaget påvirker ikke direkte området for Lynge Lokalråd, men den indledende tekst om trafikafvikling og den foreslåede vejføring fra Rørstensgården vil ved vedtagelse af forslaget i sin nuværende form, stærkt påvirke området for Lynge Lokalråd. På den baggrund har vi som Lokalråd valgt at indgive høringssvar.

Vejføringen i Rørstensgården vil på sigt have primær vejføring i nord-sydlig retning mellem Sognefogedvej og Smedevej. Sognefogedvej anvendes i dag af en mindre del af det sydlige Sorø som adgangsvej til hoved- og motorvej nord for Sorø, da alternativet er kørsel gennem Sorø by.

Smedevej anvendes, ligesom Sognefogedvej i dag, som adgangsvej til hoved- og motorvej for det meste af Frederiksberg. Derudover benytter en stor andel af bilisterne fra den sydlige del af Sorø Kommune Smedevej til kørsel af børn til og fra Frederiksberg skole. Denne trafik er allerede en stor belastning for flere områder nær Frederiksberg Skole, og altså ikke kun for beboerne på Smedevej.
Både Sognefogedvej og Smedevej er mindre veje, hvor det aldrig har været hensigten, at de skulle kunne aftage den trafikmængde, som der er i dag. En trafikmængde, som ydermere må formodes at tiltage med udstykning af Rørstensgården, men også fremtidige udstykninger i det sydlige Sorø.

Det må forventes, at trafikken fra Rørstensgården vil fordele sig nogenlunde ligeligt mellem Smedevej/Sorø by og Sognefogedvej, da adgang til bl.a. motorvej fra Klokkergården i dag tidsmæssigt er ens hvad enten det er igennem Sorø by eller via først Lynge og derfra Sognefogedvej.

Dette er bekymrende for Lynge Lokalråd, da krydset mellem Skælskørvej, Topshøjvej og Sognefogedvej har en vanskelig trafikafvikling, som jævnligt giver problemer. Dette forårsages af de to kryds’ placering oven i hinanden, hvor der er dårlige oversigtsforhold for Topshøjvej og Sognefogedvej. Det er Lokalrådets formodning, at en øget trafikbelastning på de mindre veje i Lynge, vil føre til flere farlige situationer grundet de nuværende vej- og oversigtsforhold. Krydset Sognefogedvej/Skælskørvej fungerer desuden som krydsningspunkt for skolebørn, der benytter Lyngestien til Frederiksberg Skole.

I vestlig ende af Sognefogedvej, ved udkørslen til Parnasvej, er der ligeledes dårlige oversigtforhold mod syd. Man skal et stykke ud på Parnasvej før det giver et acceptabelt udsyn pga. udkørsel på inderside af sving. Dette fører ligeledes jævnligt til farlige situationer. Det er Lokalrådets formodning, at en øget trafikbelastning på Sognefogedvej, vil lede til flere farlige situationer og dermed en større risiko for ulykker.

Lokalplansforslaget foreskriver, at en eventuel etablering af udkørsel direkte fra Rørstensgården til Sognefogedvej vil kræve en opgradering af Sognefogedvej.  Ved Sognefogedvej 17 er en indhegning ca. 12 m bred, hvorefter der er en skrænt med en skråning på mere 45 grader. Terrænforskellen er ca. 14 m, hvilket giver en gennemsnitlig hældning fra asfaltkant til bunden af skrænten på ca. 1:2. Region Sjællands standardkrav for Side 3 af 3 skråningsanlæg ved veje med let trafik er 1:2,5 af hensyn til den efterfølgende stabilitet af skråningsanlægget, men at der altid skal foretages en lokal vurdering.

Det betyder, at Sognefogedvej allerede i dag overskrider Region Sjællands standardkrav for skråningsanlæg. Med det nuværende oplæg, er det Lokalrådets vurdering, at trafikken på Sognefogedvej vil blive øget, og derfor er det nødvendigt, at skråningsanlæggets stabilitet undersøges nærmere. Ligeledes er der efter indhegningen på højre side (matrikel 26) placeret en el-transformer for 10/0,4kV, som der ligeledes skal tages højde for ved en opgradering af Sognefogedvej. En flytning af transformerstationen og eventuelt ledningsomlægning er en bekostelig affære.
På den nordlige side af Sognefogedvej, er der foruden Sognefogedvej 22 også pågående råstofudgravning, som gør, at denne del af Sognefogedvej nu befinder sig på en højderyg.

Opsummering:

Lynge Lokalråd mener, at effektuering af lokalplansforslag SK 60 både på kort og lang sigt vil øge trafikken gennem Lynge. Særligt omkring Sognefogedvej vil følgerne heraf være:

– Øget risiko for trafikulykker pga. dårlige oversigtsforhold i begge ender af Sognefogedvej

– Øget trafik i Lynge ved farlige kryds mellem Sognefogedvej/Topshøjvej/Skælskørvej, som nedsætter trafiksikkerheden for skolebørn, der krydser Skælskørvej, samt for den øvrige trafik

– Manglende plads på Sognefogedvej til udvidelse og opgradering som følge af nuværende og tidligere råstofindvindinger på begge sider af Sognefogedvej.

Lynge Lokalråd forventer, at der udarbejdes en samlet trafikplan for det sydlige Sorø, før vejføringen i Rørstensgården fastlægges, så området ikke låses fast på uopnåelige hensigter, samt tager højde for en langtidsholdbar trafikafvikling af både de nuværende forhold, men også for fremtidige udstykninger.

Lynge Lokalråd deltager gerne i en drøftelse om udarbejdelse af en samlet trafikplan for det sydlige Sorø i form af input, lokalkendskab og sparring.

På vegne af Lynge Lokalråd
Abelone Bergløv, Formand