Af Niels Hilker, formand fra DN Sorø

Sorø Kommune har et kommuneplantillæg i offentlig høring, som udvider overnatningskapaciteten på Sorø Camping fra 200 til 212 campingenheder. Hertil har DN Sorø denne kommentar.

Sorø Camping har en unik placering lige ned til Pedersborg Sø, som i stort omfang er omgivet af bebyggelse, bortset fra den nordlige ende, hvor der er frit udsyn til Pedersborg Kirke.

På den østlige side ligger villaerne med adresse på Peter Damsvej, mens den vestlige side domineres af Sorø Camping.

På begge sider af søen har beskæring, fjernelse og manglende plantning betydet, at en egentlig afskærmende beplantning ud mod søen ikke eksisterer.

Det fremgår, at Sorø Camping i betydelig grad ikke har overholdt de vilkår om beplantning, der er stillet i forbindelse med tidligere tilladelser til at udvide kapaciteten.

DN Sorø opfatter Pedersborg Sø, som en sø, der som en arv fra fortiden, er omgivet af bymæssig bebyggelse. Med det som udgangspunkt vurderer vi, at en udvidelse af overnatningskapaciteten på Sorø Camping fra 200 til 212 campingenheder ikke i sig selv vil ændre oplevelsen af Pedersborg Sø som landskabselement.

DN Sorø har derfor ikke bemærkninger til det fremlagte forslag til kommuneplantillæg, idet vi dog forudsætter, at Sorø Kommune i forbindelse med efterfølgende tilladelser og dispensation fra søbeskyttelsen vedr. Sorø Camping, dels stiller krav om en form for afskærmende beplantning og dels følger op på, at dette også effektueres.

Endvidere at Sorø Kommune sikrer, at en eventuel afledt terrænændring ikke indebærer tilkørsel af jord udefra, og ikke får et omfang, der vil påvirke oplevelsen af søen som landskabselement.