Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Danmark er så småt ved at åbne igen, som led i en succesfuld Corona-strategi. Et godt spørgsmål er om, vi i bestræbelserne på at bekæmpe Corona virussen, bruger så mange penge, at der ikke er råd til at tage hånd om klimaet og den grønne omstilling, når virussen er slået ned? Eller er coronakrisen snarere den generalprøve i samfundssind, som gør, at vi snart er klar til at tage fat på den egentlige krise, klimakrisen?
Det har været rart at opleve handlekraftige og seriøse landspolitikere. Vi må håbe, at den nyvundne handlekraft vil forsætte på klimaområdet og også optræde hos vores lokale politikere.

Sorø Byråd arbejder pt. på en ny klimahandlingsplan. I den forbindelse er det vigtigt og glædeligt, at Sorø Kommune, som virksomhed, går foran og viser vejen. Det sker bl.a. ved igen at blive klimakommune. Klimakommunekonceptet dækker imidlertid kun over kommunen som virksomhed.

Sorø Kommunes målsætning om en 70 pct. reduktion i 2030 og Co2 neutralitet i 2050 gælder derimod kommunen som areal. Hvilket blandt andet dækker over udledninger fra alle former for transport, landbrug, industri, og husholdningers energiforbrug.

Kommunen som virksomhed står derfor kun for en begrænset del af den samlede udledning inden for kommunens geografi. Anslået er kommunens andel et stykke under 10 procent. Det er derfor vigtigt med initiativer, der rækker ud over kommunens egen virksomhed, hvis Sorø Kommune skal nå de 70 pct. inden 2030. Eksempler kunne være:

• Energiplanlægning: Områder med husstande forsynet med gas skal overgå til fjernvarme.
• Vedvarende energi: Investorers muligheder for at etablere vedvarende energianlæg (solceller og vindenergi) skal styrkes samtidig med at der etableres de nødvendige plangrundlag, der tager hensyn til naturen og til landskabelige værdier.
• Bæredygtig transport: Styrke kollektiv transport og overgangen til eldrevne busser. Styrke cyklismen med flere cykelstier
• Fødevarer: Understøtte lokal produktion og forbrug af økologiske fødevarer
• Landbruget: Indgå lodsejeraftaler med landbrug om skovrejsning ved selvsåning og ændret arealanvendelse af lavbundsjorde.
• Borgerengagement: Nye måder at opnå borgerengagement. Kan ske ved at fokusere på samskabelse i stedet for traditionel borgerinddragelse via høringer mv. Der kan fx oprettes en Grøn Borgersamling.
• Generelt skal der være et meget større fokus på potentialet i at lade naturindsatser og klimaindsatser hånd i hånd.

Måske har den tvungne Corona-lediggang skabt fokus på andre typer af værdier end dem, der belaster klimaet. Måske er der grobund for en bredere debat om en klimahandlingsplan og udformning af den grønne omstilling i Sorø Kommune?

Måske vil Sorøs politikere vise handlekraft og seriøsitet på klimaområdet? – For som Greta Thunberg – den svenske klimaaktivist – siger til dem, der ikke tager klimaudfordringen alvorligt: How dare you…