Af Tage Møller, Stenlille

Flere borgere i Sorø kommune har sikkert tidligere læst mit brev af 22. oktober 2020. Det er en historie, der ikke kun handler om en kommunes banale forvaltning af dens kloaksystem, men især om noget mere væsentligt, der belyser hvilken etisk og moralsk kvalitet lokalpolitikere generelt er i besiddelse af – et spørgsmål, der som oftest er skjult for eller negligeret af kommunens borgere.

I de seneste 7 år har min hustru og jeg været udsat for gentagne fjendtlige og ulovlige overgreb, begået dels af Sorø kommunes kloakselskab (tidligere Sorø Forsyning A/S) og dels af Sorø-borgmesteren og samtlige byrådsmedlemmer, som er 100 % ejer af kloakselskabet. – I 2014 ødelagde selskabet kloakafløbet fra vor dengang nye ejendom i Vedde i forbindelse med kommune-projektet, som skulle adskille byens regnvand fra spildevand.

Midt under projektets udførelse blev hele ejendommens afløbssystem pludselig 100 % tilstoppet. Kloak-selskabet oplyste os, at problemet ikke var en følge af projektarbejdet, og at vi selv havde ansvaret for fejlens opståen og udbedring.

Efter projektets afslutning erfarede vi, at kommunens skelbrønd gang på gang fortsat stoppede til på grund af, at lort og toiletpapir uafbrudt blev opstemmet i brønden, d v s en tilstopning, som hurtig herefter bredte sig til ejendommens interne afløbssystem.

Vi har i de 7 år i et utal af skriftlige henvendelser til kloakselskabets direktør og selskabets bestyrelse og med et utal af skriftlige klager til Sorø-borgmesteren og til hvert enkelt Sorø-byrådsmedlem forgæves søgt at få hjælp og at få svar på problemets opståen og årsagen til ledelsens lukkethed og den uforklarlige fjendtlige adfærd og manglende indgriben.

Alle vore henvendelser til det tillukkede kommunale ledelses-hierarki om hjælp forblev 100 % ubesvaret – lige bortset fra et særdeles negativt skriftligt svar i juli 2020 fra borgmesteren, hvori hans kort og kynisk afviser os med ordene: ”I har allerede fået fyldestgørende oplysninger”, hvilket jo var en klar og eklatant lodret løgn !

En anden – men meget positiv – undtagelse var Sorø-kommunalbestyrelsesmedlem Bo Mouritzen, som i venlige breve i 2020 oplyste os, at sagens samlede forløb i den grad krænkede hans retsfølelse, og at han derfor i flere skriftlige henvendelser til selskabsdirektør Anders Johansen havde opfordret denne til, at det 7-år gamle kloakproblem nu blev endelig løst. – Ud af kommunens 26 nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer var Bo Mouritzen det eneste ærlige og troværdige medlem, som i denne sag – med aktiv handling – udviste respekt over for lovgivningens krav om en kommunalbestyrelses pligter og ansvar ! – Det er opsigtsvækkende og leder tanken hen på et totalitært magtmisbrug – i dette tilfælde udøvet af 25 Sorø-politikere, der hævder at være demokratiske !

Affaldsselskabet fortsatte med sine udokumenterede påstande om ansvarsfritagelse på trods af, at det er kommunens lovmæssige pligt at sikre uhindret afløb fra skelbrønd til rensningsanlæg, der som bekendt er en ydelse, borgeren hvert år skal betale 2.000 kr i kommunal kloakafgift, for at få udført.

Hver sommer og vinter i de 7 år måtte min hustru og jeg selv sørge for og betale private slamsugerfirmaer for skelbrøndens miljømæssige funktion og rensning. Da vort privatbudget efterhånden ikke kunne klare de store regninger for rensning, måtte vi herefter i flere år hver gang selv udføre rensningen – alene med anvendelse af store spande og brug af store mængder ekstravand.

Med selvanskaffet højtryksanlæg måtte jeg til sidst i 2020 selv gå ned i den dybe skelbrønd for at rense kommunens stikledning fra skelbrønden og dermed om muligt at afsløre årsagen til de årelange tilstopninger.

Ganske uventet viste undersøgelsen straks, at den defekte stikledning, som kloakselskabet i 2013 havde udskiftet, var blevet tilsluttet skelbrønden på en ukorrekt måde, hvilket resulterede i ”at kloakvandet løb den forkerte vej”, d v s tilbage til skelbrønd og husets interne afløbssystem. Fejlen dokumenterede jeg straks overfor kloakselskab og kommunalbestyrelse i et kort – men overbevisende videoklip.
Straks ændrede situationen sig fundamentalt. – Direktøren sendte mig et haster-brev, hvori han beklagede, at han gennem årene var ”blevet bibragt den opfattelse”, at brønden var i orden, sammenholdt med, at ingen myndighedsperson fra kommunen, selskab eller bestyrelser på noget tidspunkt i den årelange periode havde ønsket – ved selvsyn på gerningsstedet – at besigtige de uholdbare forhold, der var dokumenteret i mine utallige breve og fotos.

Direktøren foranledigede straks herefter en opgravning af skelbrønden, som blev erstattet af en ny brønd, ligesom han samtidig refunderede os de udgifter, vi igennem årene havde haft på slamsugning, i alt en samlet kommunal udskrivning, der løb op i omkring 50.000 kr, dvs. et beløb, der ganske meningsløst nu er betalt af kommunens skatteborgere !

I 7 år varetog vi selv opgaven 100 % med at sikre uhindret afløb fra kommunens skelbrønd. Denne opgave er lovmæssigt pålagt kommunen at udføre, og borgeren er lovmæssigt pålagt at betale en årlig kloakafgift på 2.000 kr. Vi stod her i den helt absurde situation, at vi i mange år havde betalt et stort årligt beløb til kommunen for en ydelse, som vi selv havde præsteret ! – Vor anmodning om at få beløbene tilbagebetalt blev imidlertid nægtet af affaldsselskabets direktør. Med andre ord gør kommunen sig yderligere skyldig i ”legaliseret tyveri”!

Hertil kommer, at direktøren behændigt undlod at give os undskyldning for det begåede overgreb og de mangeårige lidelser, vi har haft i form af et meningsløst spild af tid og ulejlighed , søvnløse nætter, en mangeårig forringet livskvalitet, frygt for yderligere repressalier samt livslange ar på sjælen på grund af den uforståelige systematiske og kyniske menneskeforagt, der gennem årene blev udvist fra kommunens side. I 7 år var vi ude af stand til at sælge vor ejendom på grund af, at ejendommen led af en tilsyneladende varig og uhelbredelig kloaksygdom !

På samme tid afslørede et modtaget brev fra kommunens administration, at ændringen i skelbrønden i sin tid var udført af ikke-uddannede ansatte i regnvands-projektets graveselskab i stedet for af en autoriseret kloakmester, således som loven kræver. – I 7 år har de kommunale ledere således bevidst søgt at skjule for os, både dette ulovlige forhold samt den begåede fejlmontering, og har dermed søgt at undslippe deres ansvar !

Alle i ledelses-hierarkiet anmeldte jeg til politiet for overtrædelse af Miljøbeskyttelsesloven, Forvaltningsloven, Kommunestyrelsesloven, Lov om Retssikkerhed, Sikkerhedsstyrelsens Kvalitetsledelsessystem samt Ombudsmandens Retningslinjer for god forvaltning m.fl. – Politiet tilbageviste imidlertid anmeldelsen med en begrundelse om, ”at der ikke er en rimelig formodning om, at Sorø Kommune har begået en lovovertrædelse, der kan straffes” – dette på trods af adskillige eksempler på tidligere afsagte domme samt strafudmålinger over kommuners ulovlige og mangelfulde embedsførelse !

Endnu et eksempel på, at offentlige myndigheder – herunder politiet – beskytter hinanden, hvilket uvægerligt rejser spørgsmålet om, hvem der i dagens Danmark konkret beskytter borgeren imod bevidste overgreb begået af politikere og embedsværk, og om vi reelt styres af få men magtfulde og samvittighedsløse personer med anti-demokratiske og autoritære tilbøjeligheder? Som bekendt har vi her i kommunen et eksempel på en tidligere Sorø-borgmester, som for år tilbage netop blev afsat af kommunalbestyrelsen på grund af hans førnævnte tilbøjeligheder, og som uagtet fortsat er medlem af Sorø-kommunalbestyrelse og medlem af bestyrelsen for Sorø-kloakselskab.

Kære borgere i Sorø Kommune: Tænk jer godt om, inden I ved det kommende kommunalvalg afgiver jeres retssikkerhed til personer, som I ikke kender, eller som I ikke har tillid til! Husk på, at kommunalpolitikere og embedsmænd er jeres tjenere – og IKKE omvendt ! – Der er kun en håndsbredde fra demokrati til slaveri !