Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Høringssvar til Natura 2000 handleplaner
Sorø Kommune har sendt naturhandleplaner for kommunens Natura 2000-områder 2016 – 2021 i offentlig høring med opfordring til at indgive høringssvar. I forlængelse heraf har DN Sorø nedenstående kommentarer.

Niels Hilker
Niels Hilker

Store Åmose, mv.
DN Sorø ønsker en samlet og langsigtet genopretningsplan for naturen i Store Åmosen som modvirker den tørlægning og dræning, der er sket i Store Åmosen. Vi mener, at den tidligere vådgøringsplan udarbejdet af COWI for Naturstyrelsen i 2006 må genoplives. På langt sigt bør Åmose Ås naturlige forløb søges gendannet svarende til, hvad der f.eks. er sket for Skjern Å.

Det er positivt at genskabelse af naturtypen højmose og genetablering heraf prioriteres, herunder at mosens værdi som CO2-lager anerkendes og særlige statslige klimamidler nu er tilgået til naturformål i mosen. DN anerkender også det vigtige og betydelige arbejde, der udføres af Sorø Kommune i forbindelse med LIFE-projektet og de mange positive bidrag ved lodsejere.

DN Sorø støtter tillige arbejdet med udvikling af Naturpark Åmosen og den formidling af Natura 2000-området, som er knyttet hertil. Vi vil finde det naturligt, at konceptet med naturpark og det engagement, der ligger bagved fra offentlig og privat side fremhæves og anerkendes. Herunder at der i naturparkplanen også arbejdes for forbedring af naturindholdet i Åmosen.

I 2014 fik naturparken i øvrigt national anerkendelse som Danmarks første certificerede naturpark, efter godkendelse af den nationale naturparkkomite, hvori Naturstyrelsen også er medlem. Sorø Kommune står i øvrigt aktivt bag naturparken og har sammen med Kalundborg og Holbæk Kommuner afgrænset naturparken i et kommuneplantillæg.

For odderen er det vigtigt at bestanden overvåges løbende og dokumenteres. En forbedring af åens tilstand vil kunne øge muligheden for odderen i å-systemet.

Det skal bemærkes, at mosen også rummer en bestand af Engsnarre, selvom den ikke er på udpegningsgrundlaget for mosen, bør der tages hensyn til arten i områdets pleje.

Natura 2000-området består primært af næringsfattige naturtyper, men der er også rigkær med leverurt og orkideer, som bør prioriteres i plejen, da det har særlig værdi.”

Nordlige del af Sorø Sønderskov
DN Sorø ser positivt på planforslaget. Vi finder dog, at det bør redegøre for projektet med at udskifte de fredede alletræer på Skælskørvej samt evt. for status på dialogen med Fredningsnævnet.

Susåen, Tystrup-Bavelse Søen mv.
DN Sorø finder, at der i Natura 2000-området omfattende Tystrup Sø og Suså og de dele, som ligger op hertil, skal tages særlig hensyn til fuglelivet, så det ikke forstyrres unødigt ved især kanosejlads. Det gælder bl.a. i forhold til forekomsten af ynglende isfugl. Det kunne indgå som en målsætning, at kanosejladsen og dens effekter har særlig opmærksomhed.

For så vidt angår Susåen er den foretagne naturgenopretning ved Vrangstrup i Næstved og Ringsted Kommuner forbilledlig. Det vil være særdeles ønskeligt om naturgenopretning fortsatte frem til Susåens udløb i Tystrup Sø. Susåen udgør en vigtig grøn korridor og er samtidigt Sjællands største vandløb, hvorfor det bør have særlig høj prioritet.

Værdien af Tystrup-Bavelse Naturpark bør anerkendes i planen, herunder, at konceptet kan understøtte hensigten med Natura 2000-området. Endvidere, at de kommende aktiviteter fra ”Vandmøllen” og ”Bageriet” ved Kongskilde vil understøtte såvel Naturparken som Natura-2000 området med sin udadvendte naturformidling. Naturparken havde i 2014 sit 50 års jubilæum, hvor kulturministeriet stod bag naturparkens etablering.

Det bør endvidere præciseres, at området udgør den nedre del af en vigtig økologisk forbindelse, der strækker sig fra Åmosen i Nord og Tystrup-Bavelse i syd og som er hjemsted for beskyttede dyrearter som havørnen og hasselmusen.