Gert Jørgensen ønsker alle et godt nytår.  Læs nytårsudtalelsen her:

2016 blev på mange måder et godt år for Sorø Kommune. Et år, hvor vi har taget en række væsentlige skridt hen imod virkeliggørelsen af byrådets vision for kommunen.

Efter adskillige år med sparekataloger og ikke mindst efter 2015, hvor flere faktorer lagde yderligere pres på den kommunale økonomi, står vi i 2016 med oplevelsen af at være kommet ud på en anden side, om man så må sige. Ikke sådan forstået, at vi på nogen måde befinder os i en overflodssituation, men forstået på den måde, at vi bevæger os støt og stabilt i retning af at være stadigt mere selvforsørgende som kommune.

I år har vi eksempelvis mistet det statslige særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, som vi har modtaget gennem en årrække. Det er i mine øjne særdeles positivt! Jeg ønsker ikke, at Sorø Kommune skal stigmatiseres som en “vanskeligt stillet” kommune. Tværtimod. Vi skal være – og er rigtig godt på vej til at blive – en kommune, som i vid udstrækning kan forsørge sig selv og sine. I kraft af et driftigt lokalt erhvervsliv, en veldreven offentlig service og stor social kapital i vores lokalsamfund.

Den positive udvikling betyder ikke, at vi kan hvile på laurbærrene. Det vil også fremover være yderst vigtigt, at vi har opmærksomheden skarpt rettet mod, hvordan vi kan gøre tingene stadigt mere effektivt og udnytte ressourcerne endnu bedre. Men det betyder, at vi har kunnet præsentere et godt budget (Budget 2017) uden indlagte besparelser. Det er jeg meget glad for. Det giver ro på – både hos borgerne, som nyder godt af den kommunale velfærdsservice, og hos kommunens medarbejdere.

Boligboom på vej.
Samtidig begynder vi nu for alvor at kunne se frugterne af de seneste par års fokuserede indsats for at udvikle vores kommune. Det nye boligområde Klokkergården blev udbudt til salg ved årets start, og i løbet af ganske få måneder var over halvdelen af grundene solgt. De første huse er så småt ved at være færdige, og der er mange flere på vej. Den positive interesse gør, at vi allerede nu er i gang med at klargøre næste etape af udstykningen. Vi har desuden indgået en partnerskabsaftale med Sorø Boligselskab, som vil opføre 24 almene familieboliger på Klokkergården, så vi viderefører den gode tradition for blandede boligtyper i vores boligområder. Partnerskabsaftalen omfatter desuden opførsel af ca. 30 almene boliger ved Rema 1000 i Pedersborg, som ligeledes ventes klar i 2018. En tilsvarende partnerskabsaftale med Dianalund Boligselskab ventes at medføre ca. 26-28 nye boliger inden for de næste par år. Desuden er der gang i en række private boligprojekter, og summa summarum er, at vi inden for de næste to år kan se frem til ca. 180 nye boliger i kommunen. Vi er også i gang med at se på mulighederne på sigt for boligudvikling i Stenlille og Ruds Vedby.

Vi lægger os i selen for at fastholde dette momentum i dialog med investorer, boligselskaber og andre, som vil være med til at bygge nyt i Sorø Kommune. Jeg forventer derfor også igangsætning af positive udviklingstiltag for Fakta-grunden og Holberg Arkaden i 2017.

Jeg tror på, at hvis vi kan tilbyde et mangfoldigt udbud af boliger, så vil et stigende antal tilflyttere finde vej til Sorø Kommune. For rammerne om det gode liv for hele familien, dem har vi i rigt mål i form af gode daginstitutioner og skoler, alsidige fritidstilbud og kulturoplevelser og et stadigt større jobudbud i de lokale virksomheder. Allerede i år satte indbyggertallet rekord, og hvis udviklingen fortsætter, kan vi glæde os over at runde de 30.000 borgere inden for de næste par år.

Attraktive bysamfund.
Arbejdet med helhedsplanerne skrider frem i Stenlille, Ruds Vedby og Dianalund. I alle tre byer har helhedsplanerne vist sig at være en god måde at arbejde med byudvikling på, en måde hvor det er borgerne selv, som afgør, hvad der skal til for at gøre byerne mere attraktive.

I Stenlille har vi i år sat gang i en områdefornyelse, hvor der over de kommende år vil blive arbejdet med blandt andet forskønnelse af stationspladsen og trafikrenovering i Hovedgaden.

I Ruds Vedby er første etape af byforskønnelsen færdig. 20 huse langs hovedgaden har fået en kærlig og forskønnende facaderenovering, og der er indrettet flotte plantekasser og smedet hegn ved legepladsen på Rudsgade. Tak for indsatsen til de mange borgere, som har ydet en indsats for byen.

Helhedsplanen for Dianalund blev vedtaget i september. Dianalund Udviklingsråd har spillet en stor og værdifuld rolle i processen og bliver også drivkraften i helhedsplanens indsatser, som blandt andet vil omfatte byforskønnelsestiltag omkring Borgerhuset og motion og rekreative områder i form af eksempelvis aktivitetsområde, hundeskov og kunstgræsanlæg.

Allerede næste år vil vi desuden se på området omkring Sorø Station, og i 2018 kommer turen til Fjenneslev. Begge dele glæder jeg mig til. I forhold til Sorø Station får vi en hjælpende hånd i form af finanslovsmidler til etablering af flere parkeringspladser til gavn for de mange, som hver dag pendler ind og ud af Sorø med tog.

God infrastruktur er også overskriften for den kommende omfartsvej og cykelsti ved Tersløse. Vi er for nyligt gået i gang med planlægningen af vejen, som bliver det største vejanlægsprojekt siden kommunesammenlægningen. I oktober 2017 skulle rundkørslen ved erhvervsområdet Pedersborg Nord være klar til brug og give en smidigere færdsel for både borgere og virksomheder i området.

I forhold til den kollektive trafik så vil vi i byrådet arbejde på at finde nogle løsninger, som til en vis grad kan afbøde nogle af de ulemper, som Region Sjællands beslutning om at reducere buskørslen i kommunen måtte medføre.

Gode rammer om familiens liv.
De gode rammer om familielivet hænger tæt sammen med vores dagtilbud og skoler. 2016 bød på en helt ny struktur på dagtilbudsområdet. Fra 12 selvstændige institutioner og en samlet dagpleje gik vi over til at organisere os i to geografiske områder, Nord og Syd, med tilknyttede institutioner og dagpleje. Noget af det, vi gerne ville opnå, var en større faglighed, en bedre udnyttelse af de samlede personalekompetencer og bedre muligheder for at samarbejde og hjælpe hinanden på tværs af institutioner. En netop gennemført evaluering viser, at vi er godt på vej i den retning. Det glæder mig meget.

I forbindelse med Budget 2017 har vi valgt at styrke dagtilbudsområdet især i forhold til at skabe en større fleksibilitet i overgangen fra dagpleje eller vuggestue til børnehave og i forhold til at give forældrene mere valgfrihed, når de skal vælge, om deres barn skal i vuggestue eller i dagpleje.

Faglig fremgang på skoleområdet.
På skoleområdet glæder jeg mig især over den positive faglige fremgang, som skolerne har præsteret. Det ligger os meget på sinde i byrådet, at fagligheden i alle vores skoler er høj, for det er nu engang sådan, vi bedst ruster vores børn og unge til fremtiden. Samtidig er et højt fagligt niveau i god tråd med Sorøs stolte traditioner som videnskommune. Ved 9. klassernes afgangsprøve i sommer lå kommunens folkeskoler lige over landsgennemsnittet, og Sorø Kommune var blandt de fem kommuner i landet, som gik mest frem. Det glæder mig meget. Nu gælder det om at holde fast og fortsætte den gode udvikling.

Der er over de seneste år gjort meget for at styrke fagligheden, og indsatsen fortsætter. Efter sommerferien tog vi hul på et omfattende kompetenceudviklingsprojekt for alle lærere og ledere i folkeskolen – “elevcentret lærings- og ledelsespraksis”, et stort projekt som vi har fået mulighed for at gennemføre med støtte fra A.P. Møller Fonden.

Netop for at forsætte de gode takter lykkedes det i Budget 2017 at finde midler til rigtig pæne udvidelser af skolernes budgetter fra det kommende skoleår. Så i en tid hvor mange kommuner ser sig nødsaget til at spare på folkeskolen, er det glædeligt, at vi går den modsatte vej.

Både på Stenlille Skole og på Sorø Borgerskole har vi desuden afsat midler til at udbygge de såkaldte supercentre, så vi kan tilbyde endnu flere børn med særlige udfordringer et godt undervisningstilbud i deres nærmiljø.

Det skal være godt og udfordrende at gå i skole – også for de dygtigste elever. Derfor vedtog vi i år en talentstrategi med Ung Sorø som primus motor. De første talentforløb er blevet gennemført, bl.a. for børn med særlige matematiske evner, forfattertalenter og børn med kloge hænder.

Sciencetalenterne indtog som vanlig scenen i november, hvor vi gennemførte den årlige First Lego League-turnering, hvor børn fra hele Sjælland udfolder deres evner inden for robotteknologi, samarbejde og kreativitet og konkurrerer på livet løs. Det er en fantastisk dag at være med til, og selv om vi ikke løb med førstepladsen, gjorde kommunens børn det rigtig godt.

Nye muligheder i fritidslivet.
Med til det gode liv hører også muligheden for et aktivt og alsidigt fritidsliv. Disse muligheder er blevet styrket i 2016.

Mens jeg skriver disse ord, er der fuld gang i etableringen af en multibane og et streetsportanlæg på Fægangen i tilknytning til Sorø BMX. Anlægget bliver åbent for alle, og vil blive videreudviklet løbende i samspil med brugerne. Anlægget er blevet muligt gennem et forbilledligt samarbejde mellem Sorø Freja, Sorø BMX og Sorø Kommune og med tilskud fra bl.a. Nordea Fonden og Rotary. Det glæder mig langt ind i sjælen at se, hvordan vi formår at skabe gode løsninger, når vi arbejder sammen på tværs.

Anlægget bringer os halvvejs i mål med ambitionen om at skabe bedre rammer for leg og ophold i Sorø by. Herudover er vi godt i gang med forarbejdet til et projekt i gårdrummet mellem Sorø Bibliotek og Sorø Kunstmuseum. Her skal der skabes et sted, som indbyder til både leg og ophold for mennesker i alle aldre.

I år har vi desuden afsat midler, så de kommunale legepladser kan få en tiltrængt vedligeholdelse i løbet af det kommende år. Vi har også på forsøgsbasis åbnet nogle af daginstitutionernes legepladser for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. Indtil videre er erfaringerne gode. Folk er gode til at passe på legepladserne og rydde op efter sig.

Byens hus på biblioteket
I august holdt vi indvielsesfest for det nye Sorø Bibliotek: Et åbent bibliotekstilbud, hvor man som borger kan bruge biblioteket i over 90 timer om ugen. Rigtig mange borgere har taget godt i mod det nye tilbud, og stadigt flere får øjnene op for alt det, biblioteket kan bruges til. Læseklubber, strikkeklubber, mødregrupper og foreninger er blot nogle af mange, som kan få glæde af det nye hus. Biblioteket er borgernes og byens hus – og vi har kun set begyndelsen af de mange fine aktiviteter og samarbejder, det kan føre med sig.

Skolefællesskab med musik i.
Bedre rammer om kultur- og fritidslivet er der også kommet med Sorø Musiske Skoles indflytning på Sorø Borgerskole. Efter en noget hektisk bygge- og flytteproces er musikskolen nu kommet rigtig godt på plads, og såvel elever som medarbejdere nyder godt af de moderne faciliteter, som giver optimale forhold for musikalsk udfoldelse. Med budget 2017 lykkedes det at skaffe midler til en opdatering af Borgerskolens musiklokaler og billedkunstlokale, så de to institutioner snart står med fremragende fælles rammer. De er allerede godt i gang med at udforske mulighederne i samarbejdet.

Forebyggelse betaler sig.
Det er en gammel sandhed, at det betaler sig at tage hånd om problemerne, så hurtigt som muligt. Rettidig omhu til gavn for vores borgere skal kendetegne hele vores kommune og ikke mindst indsatsen over for kommunens børn.
I år har vi søsat et nyt tiltag i Stenlilleområdet, hvor vi har fordoblet antallet af børnesagsbehandlere og sat ind med flere sundhedsplejesker, PPR-psykologer og familievejledere for at kunne hjælpe børn og familier så tidligt som overhovedet muligt, også igennem et tættere samarbejde med dagtilbud og skole. Selvom projektet kun lige er startet, kan vi allerede nu se tegn på, at vi er på rette vej. Denne måde at arbejde på kunne meget vel blive udbredt til resten af kommunen, for det ser nemlig ud til, at modellen både øger trivslen og de faglige resultater, samtidig med, at den er billigere for kommunekassen. Ikke nogen helt dårlig cocktail, som vi kan takke vores dygtige medarbejdere for, at vi har fået mikset.

Småfolk på vej.
For første gang i flere år stiger fødselstallet, endda markant. Det vil måske nok være at tage munden for fuld at give politikerne æren for det stigende fødselstal, men vækst og mod på fremtiden har dog ganske meget at gøre med, hvordan vi indretter vores kommune. Vi tror på, at der kommer endnu flere små borgere til i de kommende år, og har sikret ressourcer i sundhedsplejen til at tage godt imod dem.

Forebyggelse i ældreplejen.
Forebyggelse og rehabilitering har længe været kernen i indsatsen i Sorø Kommunes ældrepleje. Blandt andet som følge af vores arbejde med hverdagsrehabilitering oplever vi nu, at flere ældre bliver selvhjulpne eller delvist selvhjulpne. Det betyder, at færre ældre har behov for hjælp fra kommunen. Til gengæld oplever vi også, at de borgere, som har behov for hjælp, typisk har behov for mere omfattende hjælp. Ikke mindst efter en effektiv og kort sygehusindlæggelse, hvor patienterne bliver udskrevet tidligt, er der en omfattende pleje- og genoptræningsopgave for kommunen.

Det betyder, at hjemmeplejen står med mere og mere komplekse arbejdsopgaver, og derfor har vi blandt andet etableret et rehabiliteringscenter på Egecentret, hvor borgere med omfattende behov for pleje og rehabilitering kan være i en afgrænset periode.

Desuden arbejder vi målrettet på at forebygge sygehusindlæggelser og genindlæggelser. Vi kalder indsatsen Tidlig Opsporing, og gennem en systematisk tilgang og en tværfaglig dialog mellem hjemmeplejere, sygeplejersker og terapeuter håber vi på at opfange begyndende sygdomstegn og funktionstab tidligere og dermed bedre kunne sætte ind med rehabiliterende hjælp til borgeren.

Velfærdsteknologi på ældre- og handicapområdet er et andet felt, som kan give den enkelte borger mulighed for at fastholde sin funktionsevne og leve sit liv uden at være afhængig af andre. Velfærdsteknologiske løsninger skal dog indføres med omtanke og stiller krav til introduktion og oplæring af såvel borgere som personale. I 2016 har vi helt konkret arbejdet med vasketoiletter, som i starten af det nye år vil blive installeret hos ca. 20 borgere samt i sundhedscentret og Degneparken, hvor såvel borgere som ansatte får mulighed for at stifte bekendtskab med teknologien.

Servicetilpasninger.
På både ældreområdet og det sociale område har 2016 været præget af de servicetilpasninger, som fulgte med sidste års budgetreduktioner. Besparelserne har kunnet mærkes, både hos brugerne af den kommunale hjemmehjælp, beboerne på kommunens plejecentre og i forhold til handicap- og psykiatriområdet. Positivt er det derfor, at vi med Budget 2017 har haft mulighed for at rulle nogle af de planlagte yderligere besparelser tilbage.

Kommunen har som følge af regeringens “værdighedsmilliard” modtaget ca. fem millioner kroner. Disse midler har gjort os i stand til at sætte flere gode tiltag i gang.

Gennem et øget samarbejde mellem kommunens plejecentre, dagcentre, udekørende hjemmepleje og frivillige borgere arbejdes der på at skabe livskvalitet og mindske ensomhed blandt ældre gennem sociale aktiviteter, for eksempel i form af spisefællesskaber.

For de mere velfungerende ældre var det i år også muligt at gennemføre den årlige Ældreudflugt, der understøtter de sociale relationer blandt kommunens ældre. Dette takket være lokale donationer fra virksomheder og Rotary. Tusind tak for denne støtte. Ældreudflugten er nu tilbage på kommunens budget for 2017.

Ny retning i sundhedsindsatsen.
Sorø Sundhedscenter har siden 2007 arbejdet målrettet med at tilrettelægge relevante sundhedsfremmende tilbud til borgerne i Sorø Kommune, typisk i form af indsatser i forhold til de velkendte KRAM-faktorer, kost, rygning, alkohol og motion. Fra og med i år har vi valgt at sundhedsindsatsen i stigende grad skal koncentrere sig om det, man kalder social ulighed i sundhed. Det er velkendt, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det betyder, at jo dårligere borgere er stillet socialt, desto højere sygelighed og dødelighed har de også statistisk set. Derfor vil Sundhedscentrets fremadrettede fokus være på mental sundhed, trivsel og oplevet livskvalitet.

Sjællands bedste erhvervsklima.
2016 blev et godt år for erhvervslivet i Sorø Kommune. I september fik Sorø Kommune en fornem 10. plads Dansk Industris Erhvervsklimaundersøgelse. Det er en fremgang i forhold til sidste år, hvor vi som årets højdespringer nåede op på en 22.-plads. I alt er vi gået frem i syv ud af 11 kategorier i undersøgelsen. I to kategorier ligger vi som nummer 1 i Danmark – nemlig Overordnet vurdering af erhvervsvenlighed og Information og dialog med kommunen. Det er overvældende positivt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke erhvervslivet for den tillid, I viser Sorø Kommune.

Den flotte placering afspejler det gode samarbejde, der er mellem Sorø Kommune og de lokale virksomheder. Et samarbejde som er præget af gensidig tillid og en vilje til at hjælpe hinanden og finde løsninger – hvad enten det drejer sig om en god og hurtig sagsbehandling af en byggesag, eller det drejer sig om at finde plads i en virksomhed til at tage i mod en borger i fleksjob eller virksomhedspraktik eller noget helt tredje. Vi har brug for hinanden – og kun sammen kan vi løse de fælles udfordringer.

Det positive erhvervsklima sætter sig også håndgribelige spor. Vi har således solgt så meget af erhvervsjorden i Pedersborg, at vi nu arbejder henimod nye udlæg til formålet. Vi glæder os over udvidelserne hos eksisterende virksomheder og over alle de nye, som ønsker at etablere sig her.

I Sorø Jobcenter arbejder vi målrettet med at imødekomme virksomhedernes aktuelle behov for kvalificeret arbejdskraft. Omvendt har jobcenteret også brug for virksomhedernes vilje til at etablere virksomhedspraktikker, løntilskud, fleksjob og lignende, som der bliver stadigt flere af, fordi indsatsen over for den enkelte borger i stigende grad handler om at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet.

Rekordlav ledighed.
Ledigheden har været faldende gennem længere tid. Ledigheden i Sorø Kommune har gennem hele året ligget lavere end landsgennemsnittet og er nu på ca. 3 procent. Også langtidsledigheden er faldet med 30 procent. Især ser det godt ud, når vi ser på antallet af borgere på dagpenge, kontant- og uddannelseshjælp. Det giver grobund for optimisme, og understreger behovet af en målrettet opkvalificering af de tilbageværende ledige, så virksomhederne har den fornødne arbejdskraft til at udnytte vækstbetingelserne optimalt.

En vigtig indsats i 2017 bliver at understøtte langvarige kontanthjælpsmodtagere aktivt i at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb.

Indsatsen skal også ses i lyset af det nye kontanthjælpsloft og 225-timersreglen i efteråret 2016. Disse tiltag betyder, at behovet for at finde jobs på få timer ugentligt er vokset. Det er derfor vigtigt i dialogen med virksomhederne at have fokus på mulighederne for deltidsjob eller job med et lavt timetal, som kan tilgodese de borgere, som er et stykke væk fra arbejdsmarkedet eller som bliver omfattet af kontanthjælpsloftet eller 225-timersreglen.

Et andet vigtigt indsatsområde er de unge. Ungeindsatsen har i mange år været højt prioriteret, både i Sorø Kommune og på landsplan. Gode resultater i ungeindsatsen – hvor alle unge hjælpes videre i uddannelse og job – har ikke alene stor betydning for de unges egen livsudfoldelse og livskvalitet, men også for den enkelte kommunes økonomi og fremtidige udvikling. Det er afgørende, at de unge, som vokser op i Sorø Kommune, får en god start på deres voksenliv. At de påbegynder og gennemfører en uddannelse og opnår det bedst mulige grundlag for et videre liv som selvforsørgende.

Der er i år udarbejdet en sammenhængende og helhedsorienteret ungestrategi, der bygger bro over overgangen fra barn til ung/voksen. Målgruppen er de 0-29 årige. Indsatsen understøttes endvidere af en fælles udviklingsaftale mellem Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget og Børn og Undervisningsudvalget.

Færre flygtninge end forventet.
Sorø Kommune har i år modtaget 42 flygtninge, hvilket er væsentligt færre end den først udmeldte kvote fra Udlændingestyrelsen (112). Kommunen har året igennem arbejdet for at styrke integrationen især gennem tilknytning til arbejdsmarkedet, danskundervisning og hurtig inklusion i dagligdagen, i daginstitutioner, skoler, boligområder og fritidsliv. Frivillige organisationer og partnerskaber udgør fortsat et centralt element i integrationsindsatsen.

Effektive kvadratmeter og administration.
I den kommunale administration er vi i år rykket tættere sammen om skrivebordene. Sorø Jobcenter flyttede ind på rådhuset med 80 medarbejdere, så hele den kommunale administration nu er samlet ét sted. Det har givet mulighed for at etablere en reception, så gæster til rådhuset bliver modtaget ét sted. Sammenflytningen giver mere liv i huset og styrker det tværgående samarbejde mellem kommunens centre. Sorø Kommune har nu den laveste udgift pr. borger til administration på Sjælland.

Smukke alléer på vej.
Der er i år taget væsentlige skridt til vedligeholdelse af nogle af de smukke alléer i vores kommune, ligesom vores bygninger, veje og snart også fortove har fået et tiltrængt løft. Vi har genplantet 14 træer i den fredede allé ved Krebshuset, og takket være en donation fra A.P. Møller Fonden kan vi nu også tage fat på udskiftningen af alléen på Skælskørvej. Det er vemodigt at måtte tage afsked med de smukke, gamle træer, som har markeret indgangen til Sorø fra syd gennem menneskealdre, men træerne er så medtagne, at det ikke er tilstrækkeligt at “udfylde hullerne”. Så vi må tage godt i mod de nye træer og glæde os over, at der står en smuk lindeallé til vores børn, børnebørn og oldebørn.

Når vi har med naturgenopretning at gøre, skal vi også have de langsynede briller på. LIFE-projektet Østdanske Højmoser i Store Åmose skrider godt fremad. Der er nu indgået aftaler med Bodal Gods og Den Suhrske Stiftelse om naturgenopretning af to højmoserester på i alt godt 150 hektar. Projektet finansieres af EU’s LIFE-program (75 %) og en statslig medfinansierings pulje til højmoser i Natura 2000-områder (25 %). Hvis alt går efter planen, så vil der blive udført tiltag til sikring af vandtilbageholdelse i højmoserne allerede til sommer, som alt sammen skal forbedre tilstanden af mosernes særegne dyre- og planteliv og gendanne højmosen på den århundrede lange bane.

Tak.
Tilbage er blot at sige tak til alle jer, som bidrager til fællesskabet i vores dejlige kommune. Tak til virksomhederne som er med til at skabe udvikling, vækst og jobmuligheder. Tak til Erhvervsudviklingsrådet for altid værdifuld sparring, og til alle de mange, som bidrager aktivt i borgerforeninger og lokalråd rundt om i kommunen. Tak til de mange frivillige, som gør en forskel for andre mennesker i det daglige. Tak til medarbejdere og ledere i Sorø Kommune. Tak for jeres altid ihærdige indsats for at finde den bedst mulige løsning for vores borgere.

Til mine kolleger i byrådet vil jeg også gerne sige tak. Ved fælles hjælp – og takket være godt samarbejde med borgere, foreninger og virksomheder – er vi i år nået et godt stykke frem mod vores fælles vision for Sorø Kommune. Det glæder mig meget. Tak skal I have for det. Også tak for med- og modspil og mange gode diskussioner. Dem skal vi nok få flere af i det kommende år, for engagementet fejler bestemt ikke noget. Det er altid en fornøjelse at være sammen med jer.

Mange steder i Danmark ser vi, at det så småt går fremad. Lad os i fællesskab glæde os over, at det på rigtig mange områder går endnu bedre i Sorø Kommune.

Med ønsket om et godt nytår til alle.

Gert Jørgensen
Borgmester