Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

Sorø Kommune orienterer om, at det påtænkes at meddele dispensationer fra Lokalplan nr. 28 således at ejer af ejendommen Centervej 12-38 ud mod Elmebjergvej. Kan:

Niels Hilker

• Ændrer beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter højt) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter i en bredde, svarende til ca. 7 meter af det samlede areal for beplantningsbæltet.

• At meddelte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober – april). Dvs. efter rundkørslens etablering.

• Eksisterende flagstænger på ejendommen lovliggøres.

Hertil har DN Sorø nedenstående kommentar.
Vi er dybt betænkelige ved Sorø Kommunes forslag, der kan opfattes som at selvtægt betaler sig. Ejeren har nemlig i strid med lokalplanen allerede fjernet beplantningsbæltet og opsat flagstænger. Det er denne overtrædelse, der søges lovliggjort ved en dispensation fra lokalplanen.

Vi opfordrer Sorø Kommune til at bibeholde kravet om et bredt beplantningsbælte i lokalplanen, og derfor give ejeren pålæg om omgående at retablere det ulovligt fjernede afskærmende læhegn samt fjerne de ulovligt opsatte flagstænger.

I DN Sorø er vi glad for, der er krav om afskærmende læhegn. For det første fordi de er levested for en variation af dyr og planter og dermed kan kan indgå som spredningskorridor og grøn økologisk kile. Disse forbindelseslinjer er vigtige for dyr og planter, som dermed får mulighed for at sprede sig fra et levested til et andet.

For det andet fordi et afskærmende læhegn giver en grøn og behagelig oplevelse af byen og skaber visuel sammenhæng med de omkringliggende naturområder. Beplantningsbælterne afskærmer for indkigget til de ikke så inspirerende erhvervsområder. De skal være her, men behøver vel ikke være synlige alle steder fra. Ligesom den begyndende tivolisering med flag osv er ganske unødvendig.

Og for det tredje fordi mange netop har valgt og forsat vælger Sorø Kommune på grund af den grønne profil og de meget naturskønne omgivelser. Det er denne grønne profil Sorø Kommune nu er ved at sætte over styr, for at imødekomme ikke gennemtænkte erhvervsinteresser.

DN Sorø ser hellere, at Sorø Kommune i samspil med erhvervslivet arbejder på at få en grøn erhvervsprofil, der på sigt vil være med til at kendetegne Sorø Kommune som den kommune, hvor man lykkedes med at få kreativ erhvervsudvikling til at gå hånd i hånd med stor hensyntagen til naturen, øget tilflytning og masser af muligheder for naturoplevelser for borgerne. Vi håber, at Sorø Kommune i valget mellem en grøn kommune eller en grim kommune, vælger den grønne kommune.