Af Niels Hilker, DN Sorø

DN Sorø har med fornøjelse læst rapporten ”Gennemgang af gadekær og branddamme i Sorø Kommune 2016”. Vi finder, at det er en fin, systematisk og grundig gennemgang. Vi ser frem til, at det kan føre til en forbedring af gadekærenes tilstand nu, hvor vi nu kender til den.

Niels Hilker

DN Sorøs Natur- og fredningsgruppe har gennemgået rapporten, og det har givet anledning til et spørgsmål om det er sådan, at alle de kommunalt ejede gadekær er med. Vi har fundet, at Sobjerg og Assentorp har gadekær, der ikke er nævnt i rapporten. Umiddelbart mener vi, at de er ejet af kommunen, men oplysningerne i BBR (igennem OIS) beskriver ikke ejerforholdet. Hvorfor vi spørger til, hvordan det forholder sig.

I Natur- og fredningsgruppens gennemgang af rapporten finder vi, at der i gadekæret i Slaglille ikke er nævnt Dyndurt i listen over flora og fauna. Denne plante er en af Danmarks sjældneste plantearter. Ifølge Atlas Flora Danica er Dyndurt kun fundet i 6 af de 5×5 km ruder, som Danmark i værket er opdelt i; herunder i Slaglille. Gadekæret i Slaglille er et af dem, der har 1. prioritet med stort plejebehov. Derfor anbefaler vi, at Sorø Kommune laver en restaureringsplan, som tager hensyn til Dyndurts fremtidige overlevelse, før en renovering af gadekæret finder sted.

En anden historie kan fortælles om den forholdsvis sjældne Søblad. Ifølge Atlas Flora Danica er Søblad fundet i 34 ruder. Søblad er dog ikke nævnt i nogen af de i rapporten undersøgte gadekær. Vi ved, at den har udviklet sig i den store sø ved “Ny Rytterbjerg” siden retableringen af grusgraven tilbage i midten af 80’erne. Man kan kun gætte på, hvor den kom fra. Men en antagelse er, at Søblad er spredt fra en sø til en anden via de maskiner, der blev brugt til at udgrave/udbedre nye krebsevandhuller. Derfor ankom Søblad formodentlig til søen ved “Ny Rytterbjerg” med en dumper, gravko eller lignende.

Denne historie gør, at man nok skal passe på med ikke få spredt de samme plantearter fra gadekær til gadekær, hvis man restaurerer dem lige efter hinanden. Det ville være kedeligt, hvis man endte op med, at alle kommunens gadekær var næsten ens med hensyn til artssammensætning af planter og alger.

DN Sorø Natur- og fredningsgruppe stiller gerne sin viden til rådighed i forbindelse af pleje af gadekærene. Vi har dog ikke, som Sorø Kommune på samme systematiske måde, viden om alle gadekær. Vi glæder os over, at der arbejdes på at gøre disse arealer attraktive for borgerne i Sorø Kommune.