Stenmagle Bylaug ønsker friske kræfter i bestyrelsen. Der afholdes generalforsamling onsdag den 19. marts 2014 kl. 19.30 i Fattighuset, Stenmaglevej 5 i Stenmagle.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandsberetningen fremlægges til godkendelse.

3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

Skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

5. Budget fremlægges.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg til bestyrelsen.

Marianne Justesen og John Kristiansson er begge på valg for en ny 3-årig periode.

Vinni Jensen (indtrådt efter Henriette Grane) er på valg for en 2-årig periode.

Der skal vælges 2 suppleanter samt revisor.

8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er bylauget vært med en let anretning.

stenmagle