Af Niels Hilker, Formand, og Niels Levinsen, Bestyrelsesmedlem DN Sorø

DN Sorø takker for et rigtigt godt borgermøde d. 27/10 på Holbergskolen om Vision 2026 og sender hermed vores høringssvar til Udkast til Vision 2026.

Vision 2026 kan overordnet set blive en rigtig god ramme for udviklingen af Sorø Kommune og DN Sorø ser frem til samarbejdet om at løfte ambitionerne og har i den forbindelse følgende bemærkninger til det foreliggende udkast:

1. Afsættet i verdensmålene forpligter. I forhold til Vision 2022 er det vigtigt at ’Verdensmål 15 – Livet på land’ nu har fået en plads i visionen. Tabet at biodiversitet er et globalt og lokalt problem. Der kan findes mange lokale løsninger og bidrag og her kan Sorø Kommune som organisation og myndighed spille en nøglerolle.

2. Skal Vision 2026 blive et brugbart pejlemærke er det vigtigt, at Sorø Kommune bliver skarpere på det brede begreb ’grøn omstilling’. Grøn omstilling bliver hurtigt til en samlebetegnelse for alt fra fjernvarmerør til flagermus. Hvis Sorø Kommune skal lykkes med at løfte både klima og natur er det vigtigt, at de ikke smeltes sammen i den grønne omstillings navn, men adskilles helt. ’Tema 4 – Styrket klimaindsats og biodiversitet’ bør deles i to selvstændige temaer.

3. Der sættes et tydeligt reduktionsmål for CO2-udledniningerne for hhv. 2030 og 2050. Dette mål er et resultat af kommunens medvirken i DK2020-projketet om klimaplaner for hele Danmark og DN Sorø bakker op om ambitionen. På samme måde ønsker DN Sorø, at målet om ”biodiversiteten skal styrkes” bliver væsentligt mere konkret:
a. Hvilke indikatorer vil Sorø Kommune benytte for at vurdere om biodiversiteten er blevet styrket i 2026?
b. Hvilke handlinger som styrker artsrigdommen samt variationen og kvaliteten af økosystemerne i kommunen ønsker Sorø Kommune at sætte i værk.
I DN Sorø medvirker vi meget gerne til at kvalificere dette arbejde og foreslår at Sorø Kommune adopterer EU’s mål om 30 pct. beskyttet natur og 10 pct. strengt beskyttet natur.

4. I afsnittet ’Fra vision til virkelighed’ skrives ”Vi skaber værdi og effekt ved at gøre den enkelte borgers og enkelte virksomheds mål til udgangspunkt for løsninger i Sorø Kommune.” Her vil DN Sorø foreslå en mere helhedsorienteret tilgang til vores omverden, hvor ikke kun borgere og virksomheder, men også naturen og klimaet er mål for værdiskabelsen. – Vi bakker i den forbindelse op om tilgangen om at skabe løsninger sammen og på tværs af sektorer, og planlægger i forlængelse af borgermødet et samarbejde med Handicaprådet om stier og adgang til naturen.

5. Af boksen side 13 fremgår et mål om at kommunen får en ’klimarobust natur’. Det er uklart hvad dette begreb dækker over. Hvad er en klimarobust natur?

6. Det fremgår, at Sorø Kommune vil understøtte den grønne omstilling gennem samarbejde med børn og unge i dagtilbud, skoler mv. DN Sorø bakker op om denne tilgang og bidrager løbende til denne formidling. Samtidig vil vi også fremhæve at klimakrisen og biodiversitetskrisen er ikke noget vi kan overlade til vore børn – den skal løses af ”de voksne” her og nu.

7. I temaet ”Det gode erhvervsklima” er det en styrke, at der også er fokus på det globale klima og at Sorø Kommune aktivt vil understøtte virksomhedernes CO2-reduktionsarbejde. Dette arbejde kan med fordel udbygges, således at Sorø Kommuner også understøtter virksomhederne i at arbejde med biodiversitet (den anden del af den grønne omstilling). Mange virksomheder (ud over landbrugene) ejer store grønne arealer, som med få midler og ekstensiv drift kan blive til nye levesteder for bl.a. insekter. DN Sorø oplever at mange virksomheder gerne vil, men blot mangler et skub og en smule faglige rådgivning. Rådgivning som Sorø Kommune kan give sammen med de øvrige erhvervsindsatser.
I den forbindelse kan der side 11 i boksen ‘Styrende mål…’ tilføjes følgende: ”At virksomheder i Sorø Kommune udvikler deres grønne arealer, så de styrker biodiversiteten lokalt”.

DN Sorø glæder sig til at følge arbejdet med at realisere Vision 2026. Visionen er som nævnt et rigtigt godt afsæt for det videre arbejde med bl.a. klima og CO2-reduktioner samt natur og biodiversitet. Visionen som dokument kan dog styrkes væsentligt hvis målene bliver målbare og ambitionerne bliver styrket med en reel plan for handlinger frem mod 2026. DN Sorø medvirker gerne til dette arbejde.