Skomageren
Storgade 48 A
4180 Sorø
Tlf. 29 88 40 25