Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Frigængerne har indgået budgetaftale om Sorø Kommunes budget for 2022 (2023-2025).

Budgetaftalen indeholder flere midler til både folkeskolen, ældreplejen og det sociale område. Aftalepar-terne er desuden enige om at afsætte midler til både kultur, foreningsliv, byggesagsbehandling og om at styrke klimaindsatsen yderligere.

Parterne er blevet enige om at afsætte flere penge til omfartsvejen ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Herover gives midler til ombygning i forbindelse med, at daginstitutionen Regnbuen kan flytte ind på Ruds Vedby Skole for herved at styrke tilbuddet til børn og forældre i Ruds Vedby. Endelig afsættes midler til at øge kapaciteten på dagtilbudsområdet i takt med, at børnetallet stiger.

Borgmester Gert Jørgensen siger:
”Jeg glæder mig over at kunne præsentere et økonomisk ansvarligt budget, hvor vi ikke bruger flere penge, end vi har, og hvor vi inden for den ramme er enige om at prioritere midler til både velfærd, anlæg og udvikling til gavn for Sorø Kommunes borgere.”

Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Lars Schmidt, siger:
”Det er vigtigt for mig at understrege, at vi nu for andet år i træk kan glæde os over en budgetaftale, hvor vi udvikler vores kommune. Det glæder mig, at vi med aftalen tager højde for udviklingen på det specialiserede voksenområde, og at vi er blevet enige om igen at have en hjerneskadekoordinator i kommunen. I forhold til det nære sundhedsvæsen ser vi frem til at samarbejde med andre kommuner, ligesom vi i forvejen har et godt samarbejde med både regionen og de praktiserende læger.”

Gruppeformand for det Konservative Folkeparti, Bo Christensen, siger:
”Jeg synes, at det vigtigste er, at vi har formået at skabe stabilitet og en bundsolid økonomi. Vi udvikler vores kommune år for år, og folk er begejstrede for at bo her. Med budgetaftalen fortsætter vi den linje, samtidig med at vi har en økonomisk robusthed, der gør, at vi kan håndtere de udfordringer, der kan opstå, uden at skulle ud i sparerunder. Jeg glæder mig over, at vi i budgettet investerer i både klima og kultur, ikke mindst børnekultur, og at vi sender et klart signal om, at vi er positive over for tankerne om at etablere et kulturhus på Frederiksberg.”

Gruppeformand for Venstre, Kasper Nygaard, siger:
”Jeg er glad for, at vi med denne aftale styrker byggesagsbehandlingen, så vi kan nedbringe sagsbehandlingen her. Og så er jeg glad for, at vi tilfører midler til folkeskolen, som blandt andet kan øge brugen af tolærerordningen og til at sikre, at alle klasser har et køleskab. Jeg er også meget tilfreds med, at vi tilfører midler til dagtilbudsområdet, så vi kan øge kapaciteten i den sydlige del af kommunen i takt med efterspørgslen.”

Gruppeformand for Frigængerne, Niels Aalbæk Jensen, siger:
”Det glæder mig, at vi nu er nået dertil, hvor vi kan investere i kultur, fordi der er en fælles forståelse af, at kultur er en vækstmotor for både bosætning, erhverv, turisme og for herboende borgere. Tilsvarende glæder det mig, at vores vedvarende fokus på klima også kan ses i dette budget. Vi har desuden valgt, at der skal udarbejdes en arkitekturpolitik, som vil give os et fælles ståsted i forhold til bygningerne i kommunen og tiltrække mere interessante investorer.

Likviditet styrkes for at være på forkant med SEAS-NVE-dom
Årets budgetaftale er blevet forsinket på grund af den verserende retssag mellem Sorø Kommune og den tidligere leverandør af gadebelysning, SEAS-NVE, som, hvis kommunen taber, kan risikere at koste Sorø Kommune op til 17 millioner kroner. Partnerne bag budgetaftalen har derfor valgt at løfte kravet til Sorø Kommunes likviditet med 17 mio. kr.

Parterne er samtidig enige om, hvilke emner der skal prioriteres, hvis Sorø Kommune vinder retssagen eller ikke skal betale det fulde beløb. Hvis Sorø Kommune vinder retssagen prioriteres en pulje til cykelstiprojekter og en pulje til renovering af fortove under Teknik og Miljøudvalget samt en forøgelse af puljen til padelbaner under Kultur og Fritidsudvalget.

– Vi har valgt at tilkendegive, hvor vi ønsker at investere yderligere, hvis Landsrettens afgørelse får et positivt udfald. Hvis vi taber sagen og ender med at skulle betale hele eller en del af beløbet, vil vi i sagens natur ikke have mulighed for at prioritere disse midler, siger Gert Jørgensen.

Budgetaftalen ventes godkendt, når Budget 2022 (2023-2025) 2. behandles i Kommunalbestyrelsen onsdag den 13. oktober.

Fakta om budgetaftalen for 2022 (2023-2025):

Budgetaftalen for 2022-2025 overholder den serviceramme, der er fastsat i regeringens økonomiaftale med landets kommuner. Efter flere år med anlægsbudgetter under anlægsrammen bruges rammen denne gang fuldt ud og lidt til.

Budgetaftalen fastholder et højt serviceniveau og holder skat, grundskyld og dækningsafgift uændret i 2022.

Aftalens hovedelementer er:

• Der afsættes 11,6 mio. kr. årligt til videreførelse af det høje aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde
• Der afsættes 2,8 mio. kr. årligt til bedre bemanding i ældreplejen (Finanslovsmidlerne fra 2018 videreføres).
• Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2022 stigende til 4,4 mio.kr. fra 2023 til løft af folkeskolen (Finans-lovsmidlerne fra 2020 videreføres)
• Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2022 stigende til 2,2 mio. kr. til kulturelle aktiviteter og styrkelse af foreningslivet, samt 0,8 mio. kr. til anlæg af padelbane i 2022
• Der afsættes 1,85 mio. kr. i 2022 faldende til 1 mio. kr. fra 2023 til ekstra bemanding i Plan og Byg for at nedbringe sagsbehandlingstiderne
• Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2022, stigende til 1,0 mio. kr. i 2023, 1,5 mio. kr. i 2024 og 2,0 mio. kr. i 2025 til udarbejdelse og implementering af klimahandlingsplan
• Der afsættes ca. 1 mio. kr. årligt til styrkelse af it-informationssikkerhed
• Der afsættes yderligere 13,5 mio. kr. til en omfartsvej ved Tersløse, så projektet kan gennemføres i 2024-2025. Derved er i alt afsat 47,9 mio. kr. til projektet
• Der afsættes 18,5 mio. kr. til samlokation af Ruds Vedby Skole og Regnbuen og en pulje på 2,0 mio. kr. til at imødegå kapacitetsudfordringer på pasningsområdet
• Der afsættes løbende midler til at fortsætte byggemodningen af Pilegårdstrekanten ved Dianalund.

Foto: SDL