Af Niels Hilker, formand for DN Sorø

DN Sorø har med interesse læst oplægget vedr. boliger ved Ankerhus og har følgende kommentarer:

Udkastet har mange gode og interessante elementer. Vi er bl.a. tilfredse med visionen om omfattende bevaring af de flotte gamle træer og ønsket om, at det fremtidige bo-kvarter forener beboelse og natur.

Vi vil i den forbindelse foreslå, at det i en kommende lokalplans formål udtrykkeligt fremgår:
• at bevoksning og markante træer skal bevares
• at de valgte løsninger på friarealer skal understøtte skabelse af natur og biodiversitet (så det ikke bliver græsplæne det hele, men noget reserveres til vild natur, mv)

Vi vil endvidere foreslå det sikres, at variationen i terrænet ikke udjævnes

Endelig finder vi, at beskyttelseslinjen efter naturbeskyttelseslovens § 16 på 150 m fra Sorø sø skal respekteres i den forstand, at byggefeltet ikke kommer tættere på end østsiden af museet. Altså den eksisterende respektafstand til søen

Det giver dog god mening at lade beskyttelseslinjen bortfalde i forhold til Grydebjerg skov, som ligger på den anden side af Slagelsevej.