Af Niels Hilker, Danmarks Naturfredningsforening. 

Skal arealerne vest for Parnasvej være Natura 2000-område?

Det mener DN Sorø, som er bekymret og forundret over, at regeringens justerede Natura 2000 planer ikke tager hensyn til det truede pattedyr, Hasselmusen, som i Danmark har et af sine få kerneområde i området syd/vest for Sorø by.

I DN Sorøs kommentarer til Miljø- og Fødevareministeriet argumenteres for, at hasselmusen, der er opført på EU’s liste over truede dyrearter, må sikres mulighed for at fastholde og øge bestanden.

Den truede hasselmus. Foto: Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor skal det eksisterende Natura 2000 område ved Tystrup sø udvides på vestsiden af Parnasvej mod nord op til jernbanen, så en spredningskorridor og kerneområdet for hasselmus sikres.

En udvidelse vil endvidere understøtte forekomsten af andre truede arter, som Skovmår, Dværgflagermus, Løvfrø, Skæv Vindelsnegl, Sumpvindelsnegl, Vinbjergsnegl og Rødrygget Tornskade.

Beskyttelsen af Natura 2000 områder stiller efter EU lovgivningen krav om indgreb mod enhver igangværende aktivitet, der kan have negativ virkning for de beskyttede arter.

Hasselmusen er i dag et af Danmarks sjældneste pattedyr. Den er truet overalt i sit udbredelsesområde pga. fragmentering og forringelse af dens levesteder. Hasselmusen er opført på den danske rødliste under kategorien EN og i EU’s habitatdirektiv, bilag IV.

Naturstyrelsens registrering i 2000-2005 viser, at der kun er ganske få og spredte lokaliteter med hasselmus i Danmark, og at skovene mellem Sorø og Slagelse er et kerneområde.

GemGem