Af Bo Mouritzen, Byrådsmedlem – Enhedslisten i Sorø

Affald er blevet en værdifuld ressource! Det er der ikke mindst, når vi ser på klimaudfordringerne alt mulig grund til at glæde sig over.

Derfor stillede Enhedslisten på april mødet et forslag til Kommunalbestyrelsen om, at Sorø Kommune skal henvende sig til regeringen og forligspartierne bag “Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”

Baggrunden for en sådan henvendelse er, at Energistyrelsen har afvist KLs såkaldte dødsliste over de konkrete forbrændingsanlæg, der bør lukkes.
Derfor står vi nu i en stærkt bekymrende situation, idet det kan føre til, at hele affaldsforbrændingen bliver “konkurrenceudsat” og skal fungere på rene markedsvilkår.

Det kan føre til ganske alvorlige problemer, især yderligere miljø- og klimaproblemer. Dette skyldes at:

– der er ingen sikkerhed for, at det bliver de mest klimavenlige anlæg, der vinder i et marked, hvor det er prisen, der bestemmer. Tvært imod kan man frygte, at selskaberne vil nedprioritere klimaindsatsen mest muligt for at klare sig i en hård priskonkurrence.

– EUs konkurrenceregler betyder, at det bliver helt frit for selskaberne at importere og eksportere affald til forbrænding – og også kommunalt ejede anlæg, vil være tvunget til at lade økonomiske konkurrencehensyn gå forud for andre samfundsmæssige hensyn.

– En klima- og miljømæssig forsvarlig håndtering af affaldet, kræver meget store investeringer. Investeringer der bliver meget risikable, når affaldsmængderne kan svinge voldsomt, afhængigt af hvem der vinder de forskellige udbud. Dette kan føre til, at nogle forbrændingsanlæg i længere perioder kommer til at køre med underskud. Et underskud der formentlig kun kan betales af borgerne.

– en liberalisering af affaldsområdet vil fjerne eller minimere den lokale politiske indflydelse. Det vil give os langt mindre handlerum, når vi skal udvikle en affaldssektor, der kan være med til at løse klimaudfordringen.

På den baggrund vil vi stærkt anbefale, at regeringen og forligspartierne arbejder videre med principperne bag KLs liste for en planlagt og konkret begrundet afvikling af forbrændingskapacitet, ud fra en samlet faglig funderet vurdering af, hvilke anlæg, der er de mest miljøbelastende og mindst effektive.
Fra Enhedslisten støtter vi målet i aftalen ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” om at reducere forbrænding af affald med 30 % inden 2030, til fordel for mere genbrug og genanvendelse. Men lige nu er der al mulig grund til være bekymret for, om målet kan nås.

 

Foto: SDL

 

 

 

Del på sociale medier