Sorø Kommunes lokalplanforslag er et glimrende grundlag for en ny bydel på Pilegårdstrekanten i Dianalund.

Radikale Venstre i Sorø Kommune har følgende bemærkninger og forslag:

Lavenergibebyggelse
Vi anbefaler, at hele bebyggelsen opføres som lavenergibebyggelse (max. 27 kWh/m2 pr. år). Det vil være i modstrid med ånden i forslaget at fravige dette krav. Sorø
Kommune bør holde fanen højt.

Støjforhold
Vi er bekymrede for, om der er gjort nok ud af støjafskærmningen mod de omgivende veje, Holbergsvej og Pilegårdsvej. Kørehastigheden på disse veje er endvidere meget afgørende for mængden af trafikstøj, og bør derfor være max. 50 km/t.

Trafiksikkerhed og ”bløde” trafikanter
Radikale Venstre er umiddelbart enig i, at Pilegårdsvej udvides til 2 spor, i hvert fald på en del strækningen. Men alternativt kan overvejes omdannelse til en 2i1 vej med en omkostning, der er meget mindre. Kørehastigheden på begge ’hovedveje’ bør være max. 50 km/t, og begge ’hovedveje’ bør udstyres med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Der ses ikke at være gjort nok ud af forholdene for ”bløde” trafikanter uden for lokalplanområdet, d. v. s. først og fremmest cyklister og i høj grad drejende sig om cykelveje til/fra Holbergskolen og Tersløse Bøgeskov.

Vi advarer imod, at man ikke kerer sig nok om de trafikale og ikke mindst de trafiksikkerhedsmæssige forhold til/fra og omkring lokalplanområdet. Den samlede
kvalitet af lokalplanforslaget afhænger i høj grad af, hvad de kommende indbyggere på Pilegårdstrekanten vil komme ud for, når de bevæger sig uden for ’indhegningen’.

Ladestandere
Vi mangler angivelse af ladestandere eller ladenetværk til elbiler i området. Der bør i det mindste stilles krav til en forberedelse af etablering af ladestandere i det omfang, disse ikke kan etableres af de enkelte grundejere på privat basis. Elnettets kapacitet skal være tilstrækkelig, så en senere og dyr udbygning undgås.

Plejehjem
Det anføres, at ”der gives mulighed for etablering af et friplejehjem” (vores understregning). Vi vil gerne have, at denne begrænsning fjernes – muligheden for et
kommunalt drevet plejehjem skal ikke udelukkes.

Arkæologi
Vi udtrykker stor tilfredshed med, at der er bevilget ekstra 1 mio. kr. til videre arkæologiske graveundersøgelser, som der synes at være et betydeligt potentiale i.

Hele høringssvaret kan hentes her

Del på sociale medier