Hermed høringssvar fra DN Sorø til Region Sjællands Regionale Udviklingsstrategi:

Grundlæggende synes vi, det er godt, at strategien tager udgangspunkt i FNs Verdensmål, men oplever desværre også, at strategien er for lidt konkret. Den er overalt fyldt med mange pæne ord uden dog at lade dette afspejle sig i særligt mange egentlige mål.

Herudover har vi kommentarer under nedenstående overskrifter.

Den attraktive region
Under Den attraktive region står, som noget af det første, at vi har en unik natur, men ikke noget om, hvori den består. Vi så gerne det beskrevet, hvad der gør naturen i regionen til noget særligt.

Under samme tema anføres:
”Fra landsby til købstad skal mulighederne være mange
Vi skal udvikle de attraktive landsbyer, smukke købstæder og levedygtige lokalsamfund. Der skal skabes nye levende bymiljøer, boformer og kultur- og naturoplevelser, der øger livskvaliteten og gør det attraktivt at bo og besøge regionen”.

Vi vil foreslå, at det tilføjes: ”Vi må derfor værne om en rig natur, hvis værdi fastholdes og forbedres.”

Som strategiske mål må der ikke kun fremgå, at der skal være flere indbyggere, men også ”En rig og sammenhængende natur, der værnes om.”

Den kompetente region
Vi foreslår, at der heri indgår, at de studerende på alle uddannelser skal lære om bæredygtig udvikling, og hvordan de i kraft af deres uddannelse kan bidrage hertil. Det gælder både i den generelle vision og under indsatsområder. Regionen kan etablere en hjælpefunktion hertil, som uddannelserne kan trække på.

Den sammenhængende region
Vi foreslår, at der til afsnittet beskrives og tilføjes som indsatsområder, at der i regionen er en sammenhængende natur. Med Grønt Danmarkskort i planloven er beskrevet et mål om at skabe sammenhængende natur. Regionen kan hjælpe med at understøtte denne sammenhæng.

I Naturbeskyttelsesloven gives regioner mulighed for at yde støtte til naturformål: ”§ 55 a.: Regionsrådet kan give tidsbegrænsede tilskud til projekter, der bidrager til at realisere visioner og målsætninger i den regionale udviklingsstrategi efter lov om erhvervsfremme inden for lovens formål.”

Den grønne region
Der mangler mål for naturen i Region Sjælland. Dette kunne være, at i 2030 er regionens natur bundet sammen i en samlet grøn struktur, og at der er naturparker eller tilsvarende i alle dele af regionen.

En regional analyse fra 2011 om: ”Naturparker med grønne korridorer i Region Sjælland – grundlag for naturturisme” viser, at der er grundlag for, at der kan være naturparker eller tilsvarende i alle dele af regionen. Naturparkerne giver mulighed for at samarbejde imellem offentlige og private aktører, hvorfor det også understøtter Verdensmål nr. 17 om partnerskaber.

Ovennævnte citat fra naturbeskyttelsesloven § 55 a viser, at regionen har mulighed for at have visioner og sætte målsætninger for regionens natur.
Vi foreslår ligeledes, at den tilhørende handlingsplan kommer i høring, så den er en del af en demokratisk proces. Der bør være en åben proces herom, så ikke kun udvalgte aktører har på.

Med venlig hilsen

Niels Hilker
formand for DN Sorø

Del på sociale medier